spacer

 

 

 

 

 
 
Algemene info - Wat?

 

SPIL werd opgericht in het kader van het K.B. van 10 juli 1990 'houdende vaststelling voor de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten'.  Dit KB, dat op 8 juli 2003 aangepast en uitgebreid werd, omschrijft de doelen/opdrachten van een overlegplatform als volgt:

  1. Overleg te plegen over de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in het gebied waar de instellingen en  diensten die bij het samenwerkingsverband aangesloten zijn, gevestigd zijn.
  2. Overleg te plegen over taakverdeling en complementariteit op het vlak van het aanbod van diensten, activiteiten en doelgroepen om beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.
  3. Overleg te plegen over de mogelijke samenwerking en taakverdeling met betrekking tot een geïntegreerde GGZ.
  4. Overleg te voeren met andere samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.
  5. Mee te werken aan de gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens onder andere in het kader van het nationaal behoeftenonderzoek geestelijke gezondheidszorg.
  6. Overleg te plegen over het te voeren opname-, ontslag- en doorverwijzingsbeleid alsmede over de coördinatie van het medisch en psychosociaal beleid, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.
  7. Beschikken over een ombudsfunctie, zoals bepaald in artikel 11 van 'de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt'.

In het kader van de 6de staatshervorming vallen de overlegplatforms sinds 1 januari 2015 onder de bevoegheid van Vlaanderen.

Tot eind 2016, blijven de opdrachten dezelfde. In 2017 beslist de Vlaamse overheid wat de overlegplatforms in de toekomst als opdrachten moeten opnemen.

 

Missie

In uitvoering van de wettelijke opdrachten bevordert het overleg -platform GGZ SPIL via ondersteuning en coördinatie van overleg en samenwerking een proactieve, professionele/evidence based, ethisch verantwoorde, continue, geïntegreerde, behoeftegerichte GGZ in Limburg.

Vanuit de Ombudsfunctie beoogt het overlegplatform GGZ SPIL de toepassing van de wet op de patiëntenrechten in alle Limburgse GGZ-voorzieningen.

Visie

Realisatie van / streven naar een slagkrachtig, samenwerkings -georiënteerde GGZ met alle actoren actief binnen het terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Limburg.

Organisatie van een GGZ - aanspreekpunt voor belendende sectoren.

Provinciale afstemming van regionale ontwikkelingen.

Uitbouw van een zorgcircuit van continue, geïntegreerde en behoeftegerichte GGZ rond specifieke doelgroepen die provinciaal georganiseerd zijn.

De ombudsfunctie biedt de patiënt in de GGZ een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt aan aangaande de toepassing van zijn rechten als patiënt. Hier kan de patiënt in vertrouwen terecht met zijn vragen en problemen.

Informatie over en anticipatie op actuele ontwikkelingen, nieuwe thema's, tendensen, projecten, regelgeving, ...

Organisaties, sectoren, relevante overheden inspireren vanuit good practices en signaleren van leemsten, hiate,, knelpunten.

Basiswaarden

SPIL heeft respect, waardering en erkenning voor de eigenhied en autonomie van elke cliënt, hulpverlener en voorziening.

SPIL is in al haar contacten, zowel formeel als informeel, zowel intern als extern, eerlijk en oprecht en gaat steeds vertrouwelijk om met de inhoud van deze contacten.

SPIL staat open voor nieuwe uitdagingen, ontwikkelingen, thema's, ... en is steeds bereid om hierop te anticiperen als er een draagvlak voor bestaat.

SPIL is betrokken op en voelt zich mede verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg en dit op alle niveau's, zowel de cliënten, de GGZ aanbieders als de samenleving.

SPIL vertrekt steeds vanuit pragmatiek en eenvoud.

SPIL is positief, optimistisch en opbouwend.

 

 


Created by Sanmax